Coinmetro teenuste kasutustingimused

Käesolevaid Coinmetro teenuste üldtingimusi uuendati viimati 01.11.2021

1. Üldsätted

Coinmetro Group OÜ (edaspidi „Coinmetro Group“), Eesti Vabariigis registreeritud osaühing registrikoodiga 14432111, registrijärgse asukohaga Tartu mnt 84a-402, Tallinn 10112, Eesti Vabariik, on Coinmetro veebilehe aadressil www.Coinmetro.com (edaspidi „veebileht“) ning Coinmetro platvormi (edaspidi „platvorm“) (edaspidi ühiselt „Coinmetro teenused“) omanik. Coinmetro teenuseid osutab Coinmetro OÜ (edaspidi „Coinmetro“), Eesti Vabariigis registreeritud osaühing registrikoodiga 14448371, registrijärgse asukohaga Tartu mnt 84a-402, Tallinn 10112, Eesti Vabariik.

1.2. Coinmetro platvorm, mis on kättesaadav aadressil www.Coinmetro.com, on vahenduspõhine tellimusraamat erinevate digitaalvarade ning finantsvahendite, näiteks eurode vahetamiseks. Kui kasutaja esitab ostutellimuse, viib vahetusplatvorm kasutaja tellimuse automaatselt kokku teiste kasutajate esitatud pakkumustega, et tehing sõlmida.

1.3. Enne Coinmetro platvormi kasutamist peab klient hoolikalt kaaluma, kas digitaalvaraga kauplemine või selle omamine sobib kliendile, võttes arvesse kliendi majanduslikku olukorda ning tema teadmisi digitaalvarast, millest klient on huvitatud. Digitaalvaraga kauplemise või selle omamisega kaasneb märkimisväärne oht saada kahjumit ning digitaalvara väärtus võib kõikuda väga suures ulatuses.

1.4. Coinmetro teenuseid kasutades kohustub klient täitma käesolevaid Coinmetro teenuste üldtingimusi (edaspidi „teenusetingimused“), muid täpsustatud Coinmetro teenuste tingimusi, Coinmetro andmekaitsepõhimõtteid ning Coinmetro küpsiste kasutamise põhimõtteid (edaspidi „lepingu dokumendid“).

1.5. Klient kohustub Coinmetro teenuseid kasutades igal korral külastama Coinmetro veebilehte, kuna Coinmetro võib aeg-ajalt nii käesolevaid teenusetingimusi kui ka muid lepingu dokumente uuendada. Teatud Coinmetro teenuste kasutamisele võivad kehtida täiendavad tingimused, mis on ära toodud Coinmetro veebilehel. Juhul, kui esineb vastuolu käesolevates Coinmetro teenuste üldtingimustes ning muudes tingimustes, mida kohaldatakse seoses konkreetse Coinmetro teenusega, kohaldatakse konkreetsele teenusele ning kõigele sellega seotule konkreetse Coinmetro teenuse tingimusi.

1.6. Käesolevad teenusetingimused koos konkreetse Coinmetro teenuse tingimustega, Coinmetro andmekaitsepõhimõtetega ning Coinmetro küpsiste kasutamise põhimõtetega moodustavad kogu kliendi ja Coinmetro vahel sõlmitud kokkuleppe ning loovad aluse, mille põhjal Coinmetro võimaldab juurdepääsu Coinmetro teenustele.

1.7. Käesolevaid teenusetingimusi ning kõiki lepingu dokumente kohaldatakse kliendi ning kõigi tema volitatud isikute suhtes.

1.8. Klient kohustub tagama, et kõik volitatud isikud on tutvunud teenusetingimustega ning muude lepingu dokumentidega ning nad kohustuvad täitma teenusetingimusi ning muid lepingu dokumente.

1.9. Klient algatab iga tehingu ning kõik tehingud sõlmitakse eeldusel, et teenusetingimused koos kõigi muude lepingu dokumentidega moodustavad ühtse lepingu kliendi ja Coinmetro vahel ning ei klient ega Coinmetro ei sõlmiks muidu mingeid tehinguid.

1.10. Palun lugege teenusetingimusi hoolikalt ning veenduge, et mõistate neid täielikult, eriti seoses sätetega, mis välistavad või piiravad meie vastutust ning välistavad või piiravad kliendi õigusi või huve. Kliendil on õigus kasutada Coinmetro teenuseid ainult siis, kui klient on nõustunud käesolevate teenusetingimustega. Kui klient ei nõustu teenusetingimustega või ei kiida heaks Coinmetro õigust aeg-ajalt teenusetingimusi muuta, lõpetab klient otsekohe Coinmetro kasutamise ja juurdepääs teenustele katkestatakse. Viited täiendavatele teenusetingimustele, kordadele, paragrahvidele, lõigetele või punktidele, kui kontekstist ei tulene teisiti, kujutavad endast viiteid vastavatele dokumentidele, mida aeg-ajalt muudetakse või asendatakse.

2. Litsentsid

2.1. Coinmetro OÜ on Eesti Vabariigis asutatud ettevõtte, mida ei reguleeri Eesti Finantsinspektsioon (edaspidi „FI“). Coinmetrole on väljastatud litsents Eesti Rahapesu Andmebüroo (edaspidi „RAB“) poolt digitaalvara teenuste osutamiseks (litsents nr FVT000126). Selle litsentsi alusel on Coinmetrol õigus osutada teenuseid seoses virtuaalvääringu vahetamisega fiat-raha vastu, virtuaalvääringu vahetamisega teise virtuaalvääringu vastu ning virtuaalvääringu rahakotiteenuseid.

2.2. Digital Fiat OÜ, Coinmetro Group OÜ kontserni kuuluv ettevõte, mis on Eesti Vabariigis registreeritud osaühing registrikoodiga 16108596, registrijärgse asukohaga Tartu mnt 84a-402, Tallinn 10112, Eesti Vabariik, on saanud õiguse tegutseda vahendajana e-raha väljastavale ettevõttele Payrnet (litsents nr 72).

2.3. Coinmetro Security Token Marketplace on toode, mida haldab Coinmetro D.O.O, mis on Montenegros registreeritud ettevõte ning Coinmetro kontserni tütarettevõte. Nimetatud ettevõttele on väljastanud Montenegro kapitalituru vastutav asutus virtuaalse valuutakauplemise litsentsi, mis hõlmab nii esmase turu kui ka järelturu teenuseid.

3. Registreerimine ja konto

3.1. Coinmetro platvormi ja teenuste kasutamiseks peab klient registreerima Coinmetro konto.

3.2. Kui klient registreerib oma Coinmetro konto, peab ta panema linnukese lahtrisse, millega klient kinnitab, et ta on tutvunud, mõistab ning nõustub nii teenusetingimustega kui ka Coinmetro andmekaitsepõhimõtetega. Klient ei saa registreerimisprotsessi läbida, kui ta ei ole kinnitanud, et nõustub teenusetingimustega, Coinmetro andmekaitsepõhimõtetega ning mis tahes muude kohaldatavate tingimustega.

3.3. Klient kinnitab, et tema poolt Coinmetrole esitatud teave, kaasa arvatud registreerimisprotsessi vältel, „tunne oma klienti“ protsessi vältel ning kogu kliendi toimingute vältel, on täpne ja täielik. Klient tunnistab, et tema vastutuseks on tagada eespool nimetatud teabe ajakohasus, muutes ning uuendades selleks vajaduse korral kliendi andmeid.

3.4. Iga füüsiline või juriidiline isik võib avada ning kasutada ainult üht Coinmetro kontot. Isikuandmeid, näiteks telefoninumbrit, e-posti aadressi, postiaadressi, isikut tõendavat dokumenti jne, mida kasutati konto avamiseks, tohib kasutada ainult koos kontoga, mille avamiseks vastavaid andmeid kasutati. Juhul, kui juriidiline isik taotleb Coinmetro konto avamist ning asjaomase juriidilise isiku esindajal, tegevjuhil või tegelikul tulusaajal on Coinmetros füüsilise isiku konto, võivad eelmainitud isikud kasutada samu isikuandmeid, mida avaldati füüsilise isiku konto avamiseks, eelkõige sama telefoninumbrit ning e-posti aadressi.

3.5. Coinmetrol on õigus omal äranägemisel keelduda kliendi Coinmetro konto registreerimisest.

3.6. Kui klient on üritanud avada mitut kontot, võib Coinmetro omal äranägemisel otsustada, milline neist kontodest avatakse. Kõik teised kontod kustutatakse.

3.7. Kui klient on üritanud avada uut kontot pärast eelneva konto sulgemist, võib Coinmetro omal äranägemisel avada eelneva konto. Sellisel moel konto avamine ei kujuta endast uue konto avamist.

3.8. Füüsilise isiku konto.

3.8.1. Kui füüsilisest isikust klient kavatseb registreerida konto Coinmetro platvormil eraisikust kasutajana ning registreerub Coinmetro platvormile, peab klient tõestama, et ta on 18-aastane või vanem, tal on piisav võime mõista ning nõustuda teenusetingimustega ning kaubelda digitaalvaraga, ning kliendi poolt Coinmetro platvormi kasutamine või sellele juurdepääs ei riku kliendi suhtes kohaldatavaid seadusest tulenevaid nõudeid, kokkuleppeid või muid õiguslikke kohustusi.

3.8.2. Iga Coinmetro konto on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ühe isiku poolt. Registreerudes peab klient sisestama oma e-posti aadressi, telefoninumbri ja parooli. Kliendil ei ole lubatud jagada teiste isikutega kliendi e-posti aadressi, telefoninumbrit ja/või parooli või muul moel võimaldada teistel isikutel juurdepääsu Coinmetro teenustele kliendi Coinmetro konto kaudu.

3.8.3. Klient ei tohi lubada teistel isikutel kasutada oma telefoninumbrit Coinmetro konto avamisel. Klient ei tohi kasutada teiste isikute telefoninumbrit Coinmetro konto avamisel. Coinmetrol on õigus kontot mitte avada, kui telefoninumbreid väärkasutatakse. Coinmetro võib omal äranägemisel konto sulgeda, kui telefoninumbreid väärkasutatakse.

3.8.4. Klient vastutab oma Coinmetro konto andmete piisava turvalisuse ja kontrolli tagamise eest, kaasa arvatud kõik kasutajanimed ja e-posti aadressid, paroolid, kaheastmelise autentimise koodid või mis tahes muud koodid või andmed, mida kasutatakse teenustele juurdepääsuks.

3.8.5. Coinmetro võtab arvesse kliendi Coinmetro konto kaudu esitatud juhiseid. Seega tunnistab klient, et kõiki kliendi Coinmetro konto kaudu esitatud juhiseid käsitletakse kui kliendi esitatud juhiseid ning klient vastutab kõigist neist juhistest tulenevate tagajärgede eest. Kui kolmas isik on esitanud Coinmetro platvormil juhiseid kliendi Coinmetro konto kaudu, on Coinmetrol õigus pidada klienti solidaarselt vastutavaks kliendi Coinmetro konto kasutamise eest.

3.8.6. Klient kinnitab Coinmetrole alljärgnevat

3.8.6.1. klient kasutab Coinmetro platvormi ainult varaliste vahendite ning digitaalvara hoiustamiseks või nendega kauplemiseks;

3.8.6.2. klient ei varja või ürita varjata kliendi asukohta IP tunneldamise või muude meetodite kaudu;

3.8.6.3. klient ei ürita hoiustada, müüa või osta keelatud digitaalvara, münte, muid tokeneid või valuutasid ega postita teavet, mis on seotud selliste keelatud digitaalvara, müntide, muude tokenite või valuutadega;

3.8.6.4. klient tasub kõik kohaldatavad maksud kõigi Coinmetro platvormil sõlmitud tehingute eest kooskõlas kohaldatava õigusega;

3.8.6.5. klient ei kasuta Coinmetro platvormi või teenuseid vastuolus seadusest tulenevate nõuetega või mingil muul moel, mis ei ole lubatud või rikub teenusetingimusi;

3.8.6.6. klient ei kasuta Coinmetro platvormi või teenuseid moel (kaasa arvatud Coinmetro platvormil teabe postitamine, kui see on võimalik), mis on laimav, sündsusetu, kuritahtlik, sobimatu, ähvardav või mis rikub intellektuaalomandi õigusi või konfidentsiaalsuskohustust või on mis tahes muul moel ebaseaduslik;

3.8.6.7. klient ei kasuta Coinmetro platvormi või teenuseid selleks, et mõjutada või üritada mõjutada Coinmetro platvormi tavapärast toimimist ning kauplemiskorda ja/või kauplemistegevust või saata arvutiviiruseid või muid tegevust häirivaid programme ning hoidub tegevustest, mis muudaks Coinmetro platvormi kasutamise teistele kasutajatele võimatuks.

3.8.7. Iga kord, kui klient esitab Coinmetro platvormil tellimuse, kinnitab klient Coinmetrole alljärgnevat:

3.8.7.1. kliendil on täielik õigus ja pädevus kaubelda Coinmetro platvormil ning klient on kõigi kaubeldavate digitaalvarade, fiat-raha või valuuta seaduslik omanik ning digitaalvara ja valuuta pole mingil moel koormatud või muude õigustega piiratud;

3.8.7.2. klient on tellimuste esitamisel tuginenud ainult Coinmetro platvormil esitatud teabele ja ei ole tuginenud kolmanda isiku antud kinnitustele (kaasa arvatud Coinmetro).

3.9. Juriidilise isiku konto.

3.9.1. Kui juriidiline isik kavatseb registreerida konto Coinmetro platvormil institutsionaalse kasutajana, peab klient tõestama, et juriidiline isik on registreeritud Coinmetro poolt heaks kiidetud riigi või piirkonna äriregistris, ta on õigusvõimeline, ning klient peab määrama esindaja, kes on 18-aastane või vanem füüsiline isik, kes esindab ettevõtet põhikirja või piisava pädevuse ja õigusvõimega volikirja alusel, et nõustuda käesolevate teenusetingimustega.

3.9.2. Ettevõtet esindav füüsiline isik kinnitab, et tema või tema ettevõtte poolt Coinmetro platvormi ja teenuste kasutamine või nendele juurdepääs ei riku seadusest tulenevaid nõudeid, ettevõtte põhikirja, aktsionäride või osanike otsuseid või mis tahes kokkuleppeid ettevõtte või kolmandate isikutega, kaasa arvatud kokkuleppeid ettevõtte võlausaldajatega või mis tahes muid ettevõtte esindaja või ettevõtte enda suhtes kohaldatavaid õiguslikke kohustusi.

3.9.3. Ettevõtte konto registreerimisel peab esindaja ära tooma kõik ettevõtte tegelikud tulusaajad ning kontserni struktuuri, kui ettevõte kuulub kontserni, ning samuti ettevõtte tuluallikad.

3.9.4. Coinmetro kontole võib saada juurdepääsu ning seda võib kasutada ainult ettevõtte volitatud esindajad, kes on sisestatud ettevõtte kontole ning kelle Coinmetro on aktsepteerinud kui ettevõtte esindajad.

3.9.5. Registreerudes peab ettevõtte esindaja sisestama e-posti aadressi, telefoninumbri ja parooli. Ettevõte ja selle esindajad ei tohi eespool nimetatud andmeid jagada volitamata isikutega nii ettevõttesiseselt kui -väliselt või muul moel võimaldada volitamata isikutele juurdepääsu Coinmetro teenustele ettevõtte Coinmetro konto kaudu.

3.9.6. Ettevõte ja tema esindaja(d) vastutavad ettevõtte Coinmetro konto andmete piisava turvalisuse ja kontrolli tagamise eest, kaasa arvatud kõik kasutajanimed ja e-posti aadressid, paroolid, kaheastmelise autentimise koodid või mis tahes muud koodid või andmed, mida kasutatakse teenustele juurdepääsuks.

3.9.7. Coinmetro võtab arvesse ettevõtte Coinmetro konto kaudu esitatud juhiseid. Seega tunnistab ettevõte ja selle esindaja(d), et kõiki ettevõtte Coinmetro konto kaudu esitatud juhiseid käsitletakse kui ettevõtte esitatud juhiseid ning ettevõte ja selle esindaja(d) vastutavad kõigist neist juhistest tulenevate tagajärgede eest. Kui kõrvaline isik on esitanud Coinmetro platvormil juhiseid kliendi Coinmetro konto kaudu, on Coinmetrol õigus pidada klienti solidaarselt vastutavaks kliendi Coinmetro konto kasutamise eest.

3.9.8. Ettevõte ja selle esindaja(d) kinnitavad Coinmetrole alljärgnevat:

3.9.8.1. ettevõte ja selle esindaja(d) kasutavad Coinmetro platvormi ainult varaliste vahendite ning digitaalvara hoiustamiseks või nendega kauplemiseks;

3.9.8.2. ettevõte ja selle esindaja(d) ei varja ega ürita varjata oma asukohta IP tunneldamise või muude meetodite kaudu;

3.9.8.3. ettevõte ja selle esindaja(d) ei ürita hoiustada, müüa või osta keelatud digitaalvara, münte, muid tokeneid või valuutasid ega postita teavet, mis on seotud selliste keelatud digitaalvara, müntide, muude tokenite või valuutadega;

3.9.8.4. ettevõte ja selle esindaja(d) tasuvad kõik kohaldatavad maksud kõigi Coinmetro platvormil sõlmitud tehingute eest kooskõlas kohaldatava õigusega;

3.9.8.5. ettevõte ja selle esindaja(d) ei kasuta Coinmetro platvormi või teenuseid vastuolus seadusest tulenevate nõuetega või mingil muul moel, mis ei ole lubatud või rikub teenusetingimusi;

3.9.8.6. ettevõte ja selle esindaja(d) ei kasuta Coinmetro platvormi või teenuseid moel (kaasa arvatud Coinmetro platvormil teabe postitamine, kui see on võimalik), mis on laimav, sündsusetu, kuritahtlik, sobimatu, ähvardav või mis rikub intellektuaalomandi õigusi või konfidentsiaalsuskohustust või on mis tahes muul moel ebaseaduslik;

3.9.8.7. ettevõte ja selle esindaja(d) ei kasuta Coinmetro platvormi või teenuseid selleks, et mõjutada või üritada mõjutada Coinmetro platvormi tavapärast toimimist ning kauplemiskorda ja/või kauplemistegevust või saata arvutiviiruseid või muid tegevust häirivaid programme ning hoidub tegevustest, mis muudaks Coinmetro platvormi kasutamise teistele kasutajatele võimatuks.

3.9.9. Iga kord, kui ettevõte esitab Coinmetro platvormil tellimuse, kinnitavad ettevõte ja selle esindaja(d) Coinmetrole alljärgnevat:

3.9.9.1. ettevõttel ja selle esindajatel on täielik õigus ja pädevus kaubelda Coinmetro platvormil ning ettevõte on kõigi kaubeldavate digitaalvarade, fiat-raha või valuuta seaduslik omanik ning digitaalvara ja valuuta pole mingil moel koormatud või muude õigustega piiratud;

3.9.9.2. ettevõte ja selle esindaja(d) on tellimuste esitamisel tuginenud ainult Coinmetro platvormil esitatud teabele ja ei ole tuginenud kolmanda isiku antud kinnitustele (kaasa arvatud Coinmetro).

4. Coinmetro platvorm ja teenused

4.1. Coinmetro avab kliendile konto. Kontol on kajastatud kliendi rahalised vahendid, tehingud ning teenused, mida klient Coinmetro platvormil kasutab.

4.2. Coinmetro platvorm annab kliendile juurdepääsu:

4.2.1. erinevate digitaalvarade kauplemiskeskkonnale, kus on võimalik tunnustatud digitaalvara ning vastavalt Coinmetro asjaomasele otsusele teatud liiki vara üle kanda, hallata ning sellega kaubelda;

4.2.2. passiivse sissetuleku võimalustele Coinmetro marginaaliga kauplemise platvormi kaudu;

4.2.3. passiivse sissetuleku võimalustele panustamisteenuste kaudu;

4.2.4. passiivse sissetuleku võimalustele koopiaga kauplemise (TraM) kaudu ning

4.2.5. investeerimisvõimalustele erinevates ühisrahastuse projektides.

4.3. Coinmetro annab kliendile võimaluse kasutada tellimuste kaalumise kauplemiskeskkonda, kus Coinmetro platvormil kaubeldava digitaalvara hinnad on igal ajahetkel nähtavad.

4.4. Coinmetro annab kliendile võimaluse erinevateks passiivse sissetuleku teenimise võimalusteks Coinmetro marginaaliga kauplemise platvormi kaudu, panustamisteenuste kaudu, või koopiaga kauplemise kaudu. Coinmetro ei anna finantsalast nõu ega osuta sellega seotud teenuseid. Kõik otsused rahalisi vahendeid investeerida või neid välja võtta teeb klient omal valikul mis tahes ajal. Coinmetro platvormil pakutavad passiivse sissetuleku teenimise võimalused leiavad aset tänu Coinmetrole, kuid sisuliselt sõltuvad need kliendi ja teiste kasutajate ja/või kolmandate isikute tegevusest.

4.5. TraM on tokeniseeritud varahaldusteenus, mis põhineb nn kauplemise kopeerimise põhimõttel, mis tagab lihtsad võimalused, mille kaudu kauplejad järgivad teiste kauplejate otsuseid ja seeläbi saavad nende kauplejate abil kasu.

4.6. TraMi kasutades järgib klient oma valitud haldurit ning loob ja kannab rahalised vahendid üle kopeerivale rahakotile. Seda võib teha nii privaatses kui ka avalikus valikus. Vaikimisi valik on privaatne ja töötab seega ainult pakkumiskutse alusel. Samas, sõltuvalt Coinmetro kontrollist ja sellele järgnevatest otsustest, võivad TraM haldurid muuta oma valiku avalikuks.

4.7. Coinmetro kontroll TraMi haldurite üle hõlmab muu hulgas järgmist: eelnevad kauplemistehingud ja -tulemused, samuti kauplemisstrateegia analüüs ning pidev jälgimine, et kauplemisstrateegia oleks eeldatuga kooskõlas. TraMi haldurid jagavad oma strateegiaid Coinmetro platvormi marginaaliga kauplemise platvormil. Kui klient otsustab järgida konkreetset TraMi haldurit, peegeldatakse kauplemine kliendi kopeerivale rahakotile reaalajas. Tehingute tulemused on identsed kõigis seotud kopeerivates rahakottides. TraMi haldurite tulemused on Coinmetro platvormil selgelt näidatud.

4.8. Kuigi TraM tagab kliendi vara tõhusa hajutatuse ning kõik kliendi võetud riskid on individuaalsed, ei kogu TraM varasid ega teeni koondatud tulu.

4.9. TraMi haldurid tegutsevad omal äranägemisel kliendi parimates huvides ja ei järgi kindlat kaubanduspoliitikat.

4.10. Coinmetro võimaldab oma klientidel investeerida väärtpaberite platvormi kaudu erinevatesse ühisrahastuse projektidesse. Neid projekte haldavad ja opereerivad projektide haldurid Coinmetro platvormi kaudu. Kui investeerimisotsus on tehtud, sõlmivad klient ja projekti haldur Coinmetro platvormi kaudu lepingu. Kõik sellistest lepingutest tulenevad probleemid tuleb läbi rääkida projekti halduriga.

4.11. Klient peab täitma Coinmetro antud juhiseid selle kohta, kuidas kasutada Coinmetro teenuseid, ning hoiduma tegudest, mis Coinmetro teenuseid häirivad või kahjustavad (kaasa arvatud teiste kasutajate võimalus kasutada Coinmetro teenuseid või neile ligi pääseda).

4.12. Coinmetro ei oma ega kontrolli tarkvaraprotokolle, mis juhivad digitaalvara haldamist. Need tarkvaraprotokollid on reeglina avatud lähtekoodiga ning igaüks saab neid kasutada, kopeerida, muuta ning levitada. Coinmetro ei vastuta nende tarkvaraprotokollide töö eest ning Coinmetrol ei ole võimalik garanteerida tarkvaraprotokollides esitatud teabe täpsust ega nendega seotud funktsionaalsust, turvalisust, seaduslikkust ega kättesaadavust. Klient tunnistab ning nõustub riskiga, et tema Coinmetro kontol hoiustatud digitaalvaraga seotud tarkvaraprotokollid võivad muutuda.

5. Rahaliste vahendite sissemaksed ja väljamaksed

5.1. Coinmetro platvormi ja teenuste kasutamiseks peab klient maksma sisse piisavalt rahalisi vahendeid, kasutades Coinmetro veebilehel toodud maksemeetodeid.

5.2. Sissemakseid ning muid rahasummasid, mis laekuvad kliendi kontole, hoitakse kliendi rahaliste vahenditena eraldi kontol EMP krediidiasutuses.

5.3. Kui pole eraldi teisiti kokku lepitud, ei maksta kliendi kontol olevate rahaliste vahendite eest intressi.

5.4. Enne kliendi Coinmetro kontole digitaalvara või muude rahaliste vahendite kandmist peab klient veenduma selles, et asjaomane digitaalvara on Coinmetro poolt heaks kiidetud. Klient ei tohi kasutada oma Coinmetro kontot keelatud digitaalvara või rahaliste vahendite hoiustamiseks. Selline tegevus võib kaasa tuua kliendi digitaalvara konfiskeerimise. Coinmetro ei vastuta keelatud digitaalvara Coinmetro kontol kasutamise või hoiustamise katsete eest.

5.5 Klient tunnistab ja nõustub, et ta võib sisse maksta ainult rahalisi vahendeid krüptorahas või fiat-rahas, mille ainuomanik on klient. Kõik sissemaksed pangakontodelt peavad olema tehtud kliendile kuuluvatelt pangakontodelt. Juhul, kui sissemakse tehakse kliendiga kolmanda isikuga jagatud pangakontolt, peab klient Coinmetrole tõestama, et kolmas isik, kellega kliendil on jagatud pangakonto, nõustub sissemaksega. Coinmetro ei vastuta kolmandate isikute nõuete eest seoses kliendi tehtud sissemaksetega.

5.6. Institutsionaalsed kliendid peavad tegema sissemaksed ettevõtte rahalistest vahenditest ja ettevõtte pangakontolt. Füüsiliste isikute sissemakseid ettevõtte kontole Coinmetros ei aktsepteerita.

5.7. Klient võib võtta oma Coinmetro kontolt digitaalvara välja, kandes selle üle kliendile kuuluvale välisele digitaalsele rahakotile.

5.8. Coinmetro töötleb kliendi esitatud tellimusi Coinmetro platvormil vastavalt kliendilt saadud juhistele. Coinmetrol on õigus tegutseda eeldusel, et kõik tellimused on korrektsed ning ei sisalda mingeid vigu (kaasa arvatud ilmsed vead). Enne seda, kui klient tellimuse esitab, peab ta hoolikalt kinnitama kogu konkreetse teabe, kaasa arvatud digitaalvara liigi, hinna ning koguse, ostu või müügi juhised, kohaldatavad tasud ning muud tellimusega seotud tähtsad asjaolud.

5.9. Klient tunnistab, et tal ei ole õigust võtta välja rahalisi vahendeid pangaülekannete tühistamise teel või mis tahes muul moel, kui klient on kasutanud sissemakstud rahalisi vahendeid kauplemiseks või muul moel Coinmetro teenuste kasutamiseks ning kliendi kontojääk pärast mis tahes liiki makset oleks madalam kui tehingu väärtus selle sooritamise hetkel.

5.10. Kui kliendi kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid sõlmimaks tehingut, millega klient on nõustunud, peab klient vajalikud rahalised vahendid viivitamata üle kandma. Kui klient seda ei tee, võib Coinmetro lugeda seda käesolevate teenusetingimuste oluliseks rikkumiseks ning lukustada kliendi konto, kuni piisavad rahalised vahendid on üle kantud. Kui klient ei kanna piisavaid rahalisi vahendeid üle 30 päeva jooksul, võib Coinmetro ühepoolselt lõpetada kliendilepingu ja sulgeda kliendi konto.

5.11. Kui kliendi kontol ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, on Coinmetrol õigus kasutada kliendi kontol olevaid rahalisi vahendeid või neid rahalisi vahendeid, mille suhtes kliendil on nõue seoses Coinmetro teenuste kasutamisega, et katta Coinmetrole võlgnetavad vahendid.

5.12. Coinmetro platvormil kauplemisele võivad kehtida kauplemislimiidid, mida Coinmetro võib aeg-ajalt täpsustada. Coinmetrol on õigus omal äranägemisel tehingulimiite igal ajal tõsta, langetada või tühistada. Need piirangud hõlmavad muu hulgas järgmist: päeva jooksul lubatud tehingute piirangud, tehingute mahu piirangud, või piirangud tehingutele teatud päeval või teatud perioodiks.

5.13. Klient tunnistab, et tehingute täitmise aeg sõltub Coinmetro reaalsest tegutsemise ajast. Kliendil on õigus oma tellimus igal ajal tühistada või seda muuta enne selle täitmist.

5.14. Coinmetro võib paluda kliendil oodata teatud ajaperioodi enne tehingu sõlmimist, enne kui kliendil lubatakse kasutada Coinmetro platvormi ja/või Coinmetro lubab kliendil sõlmida tehingut, mis ületab teatud tehingu mahu.

5.15. Kui Coinmetro avastab eksliku tehingu, mille on põhjustanud süsteemi rike või mis tahes muu põhjus, on Coinmetrol õigus viga parandada hoolimata sellest, kas see on Coinmetrole või kliendile kasulik. Kui sellise vea tõttu saab klient rohkem digitaalvara, kui klient oleks pidanud saama, on Coinmetrol õigus parandada ebaõigesti sooritatud tehingud ning klient tagastab vastava digitaalvara või teeb muud toimingud kooskõlas juhistega, mille Coinmetro kliendile edastab. Klient võtab teadmiseks, et Coinmetro ei vastuta selliste ebaõigete tehingute tõttu otseselt või kaudselt kantud kahju eest.

5.16. Teatud tehingute puhul võib Coinmetro teha kontrolltoiminguid vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele. Kontrolltoimingute puhul võib pikeneda aeg, mille jooksul kliendi tehingut töödeldakse. Coinmetro ei vastuta sellistest kontrolltoimingutest tulenevatest viivituste eest. Coinmetro ei vastuta tehingute kontrolltoimingute tegemisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest.

6. Tellimuste tühistamine ja juurdepääsu piiramine

6.1. Coinmetrol on õigus ühepoolselt tühistada kliendi tellimus või piirata kliendi juurdepääsu Coinmetro teenustele, kui Coinmetrol on mõistlik alus eeldada, et Coinmetro teenuste kasutamisel rikub klient kohaldatavaid seadusest tulenevaid nõudeid, lepinguid, või muid kliendi suhtes kohaldatavaid õiguslikke kohustusi, käesolevaid teenusetingimusi või mis tahes muid kokkuleppeid, mille klient on Coinmetroga sõlminud.

6.2. Coinmetro võib samuti tühistada kliendi tellimuse või piirata kliendi juurdepääsu Coinmetro teenustele üldiselt või tehingupõhiselt, kui:

6.2.1. klient ei ole täitnud eelnevatest tehingutest tulenevaid kohustusi;

6.2.2. kliendi konto on blokeeritud;

6.2.3. Coinmetrol on põhjendatud arvamus, et juhised ei ole edastanud klient;

6.2.4. Coinmetrol on põhjendatud arvamus, et klient kasutab platvormi viisil, mida Coinmetro peab kuritarvitamiseks;

6.2.5. Coinmetro jaoks muutub või võib muutuda (Coinmetro põhjendatud arvamuse alusel) käesolevate teenusetingimuste raames kohustuste täitmine või muul moel Coinmetro teenustele juurdepääsu tagamine kohaldatava õigusega vastuolus olevaks;

6.2.6. järelevalveasutus või muu valitsusasutus nõuab, et Coinmetro eemaldaks pakkumuse või selle osa, hoolimata sellest, kas nõue on õiguslikult siduv;

6.2.7. järelevalveasutus või muu valitsusasutus nõuab, et Coinmetrol sulgeks või tühistaks pakkumuse või selle osa, hoolimata sellest, kas nõue on õiguslikult siduv;

6.2.8. Coinmetro hinnangul on sobilik või vajalik eemaldada pakkumus või tellimus (või selle osa) selleks, et tagada Coinmetro platvormi kauplemiskord ning -ohutus Coinmetro oma äranägemise järgi.

6.3. Coinmetro võib piirata või peatada platvormi ja teenuste kasutamise kas üldiselt või konkreetse kliendi puhul, kui Coinmetro on arvamusel, et see on vajalik kohaldatava õiguse tõttu või sündmuse tõttu, mille üle puudub Coinmetrol kontroll.

6.4. Kui kliendil ei ole võimalik oma kohustusi täita võlgnevuse tõttu, kui tema vastu esitatakse pankrotiavaldus või kui klient lõpetab või teatab kogu või osa oma äritegevuse lõpetamisest, võib Coinmetro ilma etteteatamata võtta järgmisi samme:

6.4.1. tühistada või tagasi pöörata tellimuse, mille klient on loonud või sõlminud;

6.4.2. piirata või külmutada kliendi Coinmetro konto ning kõik kliendi rahalised vahendid ja digitaalvara;

6.4.3. vajaduse korral kohe kustutada ja/või muuta mis tahes teavet, mille klient on avaldanud Coinmetro teenustes, mis rikub kohaldatavat õigust ja/või teenusetingimusi, ning jälgida muud teavet, mille klient on avaldanud Coinmetro teenustes;

6.4.4. piirata või peatada kliendi juurdepääs Coinmetro platvormile ja/või

6.4.5. võtta kasutusele muid meetmeid, mis Coinmetro põhjendatud arvamuse kohaselt on vajalikud, et ennetada mis tahes kahjulikke tagajärgi Coinmetrole, Coinmetro teenustele, teistele Coinmetro teenuste kasutajatele või mis tahes kolmandale isikule.

6.5. Kui klient saab teada mis tahes käesolevas punktis nimetatud sündmusest, peab ta Coinmetrot asjaomasest sündmusest kohe teavitama.

6.6. Kui Coinmetro tühistab tellimuse või piirab kliendi Coinmetro teenuste kasutamist kooskõlas käesoleva punktiga, ei vastuta Coinmetro mis tahes kahju või muude kliendi, muude Coinmetro teenuste kasutajate ja/või kolmandate isikute kantud kulude eest.

7. Tasud

7.1. Klient nõustub tasuma Coinmetrole kauplemistasud, mis on toodud Coinmetro platvormil ning veebilehel ja mida võidakse aeg-ajalt uuendada.

7.2. Klient tasub XCM-tasu Coinmetro pikaajalise hoiustamise kontole, et saada juurdepääs TraMi teenustele.

7.3. Klient kohustub tasuma fikseeritud kauplemistasu.

7.4. Kliendile kohaldatakse negatiivseid riskitasusid marginaaliga kauplemise platvormi tagatise alusel.

7.5. TraMi haldur võtab kliendilt teenustasu 5–25% vastavalt kliendi teenitud kasumile. Seejärel võtab Coinmetro kliendilt täiendava 20% teenustasu TraMi halduri määratud teenustasust. Seega, kui TraMi haldur otsustab nõuda 15% teenustasu ning kasum on 100 eurot, siis TraMi haldur nõuab kliendilt 15 eurot ning Coinmetro täiendavalt 3 eurot.

7.6. On võimalik, et kohaldatakse täiendavaid tasusid.

8. Rahapesu tõkestamine ja sanktsioonid

8.7. Registreerimisel teostab Coinmetro isikutuvastamise protsessi, et täita kõiki kohaldatavaid rahapesu tõkestamise, sanktsioonidega seonduvaid ning muid asjaomaseid seadusest tulenevaid nõudeid. Coinmetro platvormi ning teenuste kasutamine kliendi poolt sõltub selle protsessi edukast läbimisest. Vajaduse korral võib Coinmetro kliendilt nõuda täiendavaid isikuandmeid, et määrata kindlaks kliendi sobivus kasutamaks Coinmetro platvormi ja teenuseid.

8.8. Coinmetro võib nõuda täiendavaid andmeid pärast registreerimist ning kliendi tegevuste vältel, et täita rahapesu tõkestamise seadustest tulenevaid nõudeid.

8.9. Klient peab vastama Coinmetro rahapesu tõkestamise kontrolliga seotud päringutele ning dokumendi- ja andmepäringutele viivitamata, ausalt ning täielikult. Juhul, kui päringutele ei vastata või vajalikku teavet või dokumente ei esitata, võib Coinmetro kliendi konto lukustada või vajaduse korral kliendi Coinmetro konto sulgeda.

8.10. Klient volitab käesolevaga Coinmetrot tegema päringuid kas omalt poolt või kolmandate isikute kaudu, mis on vajalikud selleks, et tuvastada kliendi isikusamasus või kaitsta klienti või Coinmetrot pettuse või muu finantskuritegevuse eest ning tegutseda vastavalt saadud päringutele. Coinmetro poolt selliste päringute tegemise puhul mõistab klient ja nõustub, et tema isikuandmeid võib avaldada krediidivõimelisuse hindamise organisatsioonidele ja pettuste ennetamise või finantskuritegevuse vastase tegevusega seotud agentuuridele ning et asjaomased agentuurid võivad täies mahus meie päringutele vastata. See on kõigest rahapesu tõkestamise kontroll ning see ei tohiks kahjustada kliendi krediidireitingut.

8.11. Klient kinnitab, et ta ei kasuta Coinmetro platvormi selleks, et hoiustada või kaubelda rahaliste vahendite või digitaalvaraga, mille osas klient teab või kahtlustab, et need rikuvad rahapesu tõkestamise seadusi, sanktsioone või muid asjaomaseid õigusakte. Sealhulgas ei ole lubatud teha Coinmetro platvorm ja teenused või digitaalvara kättesaadavaks isikutele või riikidele, kelle suhtes on kehtestatud finantssanktsioonid. Juhul, kui klient saab rahalisi vahendeid või digitaalvara teistelt kasutajatelt Coinmetro platvormi kasutamise käigus, mille puhul klient teab või kahtlustab, et need on vastuolus kohaldatavate rahapesu tõkestamise õigusaktide, sanktsioonide või muude asjaomaste õigusaktidega, kinnitab klient, et ta teavitab Coinmetrot viivitamata e-posti aadressil compliance@Coinmetro.com ning lisab kõik vajalikud üksikasjad. Lisaks kinnitab klient, et ta ei kanna selliseid rahalisi vahendeid või digitaalvara üle kliendi Coinmetro kontolt või muult kliendi kontrollitavalt digitaalvara rahakotist ilma Coinmetro loata.

9. Vastutuse piirangud

9.12. Coinmetro platvormil toodud teave ning teave, mis on tehtud teatavaks Coinmetro teenuste osutamise käigus või on kliendile edastatud Coinmetro või mis tahes Coinmetro töötaja, agendi või sidusettevõtte poolt, ei kujuta endast pakkumust või üleskutset osta või müüa digitaalvara või finantsinstrumente ega investeerimisalast või muud professionaalset nõustamist seoses ühegi konkreetse tehinguga ning seda ei loeta seda asendavaks tegevuseks mis tahes kohtualluvuses.

9.13. Klient vastutab ainuisikuliselt mis tahes otsuse eest hoiustada, osta või müüa digitaalvara ning klient nõustub, et sellist otsust langetades võtab ta arvesse oma riskitaluvust ning finantsolukorda.

9.14. Coinmetro vastutab kliendi ees ainult selle kahju eest, mille on Coinmetro otseselt põhjustanud käesolevate teenusetingimuste rikkumisega, kui rikkumine toob kliendile kaasa kahju ning Coinmetrol on võimalik vastava kahju tekkimist ette näha.

9.15. Coinmetro kasutab mõistlikke ettevaatusabinõusid, et kaitsta Coinmetro platvormi arvutiviiruste, usside, troojalaste ning muu pahavara eest. Coinmetro ei garanteeri, et Coinmetro platvormil selliseid viiruseid ei sisaldu, ning ei vastuta mis tahes kahju eest, mis võib tekkida seoses Coinmetro platvormilt või Coinmetro veebilehel kliendile allalaadimiseks võimaldatud failidest saadud pahavaraga. Coinmetro ei vastuta mis tahes tehniliste või muude probleemide eest, mis tekivad Coinmetro platvormi kasutades seoses kolmandate isikute loodud tarkvaraga või kliendi enda võrgu- või arvutisüsteemiga.

9.16. Coinmetro ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud seoses turvarikkumistega.

9.17. Coinmetro on võtnud kõik vajalikud meetmed, et tagada kliendi Coinmetro kontos hoiustatud digitaalvara turvalisus. Samas, kui peaks aset leidma turvarikkumine, püüab Coinmetro võtta kliendiga ühendust e-posti või tema konto teel, et teavitada klienti rikkumise üksikasjadest, kaasa arvatud vajaduse korral rikkumise asjaolud ning meetmed, mille Coinmetro kavatseb rakendada, et rikkumisega tegeleda. Kui leiab aset suuremõõtmeline turvarikkumine, püüab Coinmetro võtta kliendiga ühendust ning teatavaks teha kõik rikkumise üksikasjad niipea, kui vastav teave on olemas.

9.18. Kui käesolevates teenusetingimustes ei ole teisiti sätestatud, ei vastuta Coinmetro, tema sidusettevõtjad, teenuseosutajad ega nende juhtkond, juhid, agendid, töötajad ega esindajad suuremas ulatuses, kui on kliendi Coinmetro kontos sisalduva digitaalvara või rahaliste vahendite koguväärtus. Juhul, kui tekib vaidlus seoses konkreetse tehinguga, ei ole kliendi nõue Coinmetro vastu suurem kui vaidlusaluse tehingu summa.

9.19. Lisaks eespool nimetatud vastutuse ülempiirile ei vastuta Coinmetro, tema sidusettevõtjad või teenuseosutajad ega nende juhtkond, juhid, agendid, töötajad ega esindajad seadusega lubatud ulatuses mis tahes kahju eest, mis tuleneb või on seotud käesolevate teenusetingimustega või mingil muul juhul:

9.19.1. saamata jäänud tulu või saamata jäänud kasum, kaasa arvatud saamata jäänud eeldatud kauplemistulu või mis tahes tegelik või oletuslik kauplemiskahjum, isegi kui meid on sellest teavitatud, me teadsime seda või oleksime pidanud teadma, et see võib olla võimalik. See tähendab näiteks seda, et (piiramata eelneva lause mõjuala) kui klient väidab, et Coinmetro ei töödelnud ostu- või müügitehingut nõuetekohaselt, on kliendi kahjunõue piiratud maksimaalselt tehinguga seotud digitaalvara või rahaliste vahendite summaga tehingu sooritamise ajal, ning et klient ei või nõuda eeldatud kauplemistulu saamata jäämist või kauplemiskahjumist tulenevat kahju, mis tuleneb sellest, et ost või müük jäi sooritamata;

9.19.2. mainekahju või firmaväärtuse kahju; ärivõimaluste, klientide või lepingute kaotus või sõlmimata jäämine; üldkuludest, halduskuludest või töötajate kuludest tulenev kahju; mis iganes muu tulu vähenemine või kahju tegelikelt või eeldatud hoiustelt, isegi kui meid on sellest teavitatud, me teadsime seda või oleksime pidanud teadma, et see on võimalik;

9. 19.3. riistvara, tarkvara või andmete kaotus või andmekorruptsioon, kaasa arvatud kahju, mis tuleneb või mis on seotud digitaalvaluuta hinna andmete ebatäpsuse, defektide või sellega seotud tegevusetusega; mis tahes vead või viivitused ja takistused selliste andmete edastamisel;

9. 19.4. mis tahes kahju, mis ei tulene otseselt meie poolt käesolevate teenusetingimuste rikkumisest, ja/või

9. 19.5. mis tahes kahju, mis ületab summa, mille põhjustas Coinmetro poolt käesolevate teenusetingimuste rikkumise otsene tagajärg (sõltumata sellest, kas klient suudab vastava kahju tõendada).

9.20. Coinmetro vastutus on piiratud toodete või teenuste taastamisega või asjaomase taastamise eest tasumisega ulatuses, mille kohaselt Coinmetrol ei ole võimalik välistada sõnaselge tingimus, garantii või seadusest tulenev garantii seoses Coinmetro veebilehe kaudu pakutavate toodete või teenustega.

9.21. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei anna Coinmetro mingit otsest ega kaudset garantiid seoses veebilehe või Coinmetro platvormi teenustega (kaasa arvatud seoses rahuldava kvaliteedi, funktsionaalsusega, sobivusega konkreetse eesmärgi jaoks, rikkumiste puudumise, sobivuse, turvalisuse, täpsuse, omandi ja seisundiga, täielikkuse ning turustuskvaliteediga) ega muid tagatisi seoses kauplemise või kasutusega. Coinmetro ei kinnita, et juurdepääs Coinmetro platvormile või mis tahes Coinmetro teenusele on järjepidev, katkematu, õigeaegne või vigadeta. Sellisel juhul ei saa Coinmetro tagada, et esitatud pakkumusi on võimalik täide viia, aktsepteerida, registreerida või avatuks jätta.

9.22. Coinmetro ei ole seotud, ei toeta ega ole partneriks mis tahes teenustele või ettevõtetele, mis võivad olla Coinmetro teenuste osutamise käigus nähtavad. Coinmetro pakutavad teenused ei ole volitatud, heaks kiidetud ega sponsoreeritud ühegi veebilehel esitatud ettevõtte poolt või nende asjaomaste kaubamärkide omanike poolt, kui pole teisiti öeldud.

9.23. Coinmetro veebilehel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele internetis. Need kolmandate isikute veebilehed võivad sisaldada teavet või materjale, mis võivad olla mõne inimese jaoks sobimatud või häirivad. Kolmandate isikute veebilehed võivad samuti omal algatusel viidata Coinmetro veebilehele või veebilehtedele. Kolmandate isikute veebilehed ei ole Coinmetro kontrolli all ning klient nõustub, et hoolimata sellest, kas vastavad veebilehed on mingil moel Coinmetroga seotud või mitte, ei vastuta Coinmetro selliste veebilehtede täpsuse, legaalsuse, väärtushinnangute või mis tahes muu aspekti eest.

9.24. Coinmetrol on õigus ette teatamisega või ette teatamata ajutiselt või alaliselt muuta või käibelt võtta kõik või mis tahes osa Coinmetro veebilehest või veebilehtedest ja/või mistahes Coinmetro veebilehe või platvormi tarkvarast, funktsionaalsusest ning teenusest ja/või kehtestada nende kasutamise üldised suunised ja piirangud.

9.25. Mitte miski käesolevates teenusetingimustes ei välista ega piira Coinmetro vastutust, mis tuleneb pettusest või kuritahtlikust vääresitusest, tahtlikust õigusvastasest käitumisest, raskest hooletusest või surma või vigastuse eest, mis tuleneb kas Coinmetro või meie alltöövõtja hooletusest. Juhul kui kohaldatava õiguse alusel ei ole eespool nimetatud garantii ja vastutuse piirangud lubatud, ei kohaldata neid piiranguid kliendi suhtes.

9.26. Coinmetro ei vastuta teenusetingimuste rikkumise eest, kui rikkumine leidis aset ebatavaliste ning ettearvamatute asjaolude tõttu, mis ei olnud Coinmetro kontrolli all ning mille tagajärjed oleksid olnud vältimatud hoolimata kõigist vastupidistest pingutustest. Samuti ei vastuta Coinmetro rikkumiste eest, mis leiavad aset kohustuslike õigusnormide kohaldamise tõttu (vääramatu jõud).

9.27. Hoolimata muudest teenusetingimuste sätetest ei piira mitte miski kliendi õigust tarbijana kasutada seadusest tulenevaid ja kohaldatavaid tarbijakaitseõiguse sätteid.

10. Kliendi vastutus

10.28. Klient nõustub, et Coinmetros kauplemine on kõrge riskiga tegevus. Kauplemine võib kaasa tuua selle, et klient kaotab kogu kaubeldava vara. Klient nõustub, et krüptoraha turu kõrge volatiilsus ning märkimisväärne likviidsuse puudumise risk tähendavad seda, et kliendil ei pruugi olla alati võimalik positsioone likvideerida ning piirata oma kahjumit või ka kasumit.

10.29. Klient nõustub tagama igal ajal piisava likviidsuse, mis täidab Coinmetro minimaalsed bilansinõuded, mida võidakse aeg-ajalt muuta.

10.30. Klient mõistab, et tehnoloogia, millel digitaalvara põhineb, võib igal ajal muutuda ning sellised muudatused võivad seega mõjutada kliendi Coinmetro kontol hoiustatud digitaalvara. Klient vastutab täielikult selle eest, et jälgib vastavaid muudatusi tehnoloogias ning mõistab nende tagajärgi digitaalvarale.

10.31. Klient vastutab täiel määral kogu kahju, väljaminekute ning muude kulude eest, kaasa arvatud õigusabikulude eest, mille Coinmetro ja tema sidusettevõtted kannavad (kaasa arvatud tegevjuhtkond, juhid, agendid, töötajad ning esindajad), mille on põhjustanud kliendi käitumine seoses kliendi poolt Coinmetro teenuste kasutamisega või mis tulenevad kliendi poolt Coinmetro teenuste kasutamisest, kliendi Coinmetro kontost või käesolevate teenusetingimuste rikkumisest kliendi või kolmanda isiku poolt, hoolimata sellest, kas selline käitumine on tahtlik, vastutustundetu või hooletu.

10.32. Kui Coinmetro, tema sidusettevõte või tema kontserni ettevõtte vastu esitab kolmas isik kliendi käitumise tõttu nõude, võib Coinmetro nõuda kliendilt kogu kahju, väljaminekute ning muude kulude katmist, mida Coinmetro on vastava nõude tõttu kandnud.

10.33. Kliendi vastutus on kindlaks määrata, kas ja mil määral kohaldatakse makse seoses tehingutega, mille klient Coinmetro platvormi kaudu sõlmib, ning korrektne maksusumma kinni pidada, sellest asjaomasele maksuasutusele teada anda ning summa tasuda.

11. Intellektuaalomand

11.1. Kogu Coinmetro teenuste intellektuaalomand, kaasa arvatud veebilehe logod, andmebaasid, veebilehe disain, tekst ja graafilised elemendid, tarkvara, fotod, videod, muusika, heliklipid ning mis tahes kombinatsioonid eespool nimetatust, samuti tarkvara kompileerimise ning sellega seotud lähtekoodi ja tarkvara (sh väikesemahulised rakendused ja skriptid) intellektuaalomand kuulub Coinmetrole või tema sidusettevõtetele. Kliendil ei ole lubatud kaubanduslikel eesmärkidel mis tahes eespool nimetatud materjale või sisu kopeerida, muuta, edastada või kasutada.

11.2. Kõik õigused, mis seonduvad nimega Coinmetro (kaasa arvatud firmaväärtus, kaubamärgid ja logod) kuuluvad Coinmetrole ja tema sidusettevõtetele.

11.3. Nõustudes nende teenusetingimustega, loetakse, et klient on oma vabast tahtest edastanud ning loovutanud ainuõiguslikult ja tasuta Coinmetrole kõik autoriõigused mis tahes vormis teabest, mille klient avaldab Coinmetro platvormil ning Coinmetro teenuseid kasutades, kaasa arvatud autori-, levitamis-, rendi-, esitamis- ja taasesitusõigus, avaliku edastamise ja võrgus levitamise õigus, filmimis-, kohandamis-, tõlkimis- ja koostamisõigus ning muud üleantavad õigused, mis kuuluvad autoriõiguste omanikule, ning Coinmetrol on õigus asjaomase autoriõiguse rikkumise eest esitada nõue ning saada rikkumise eest täies mahus hüvitist. Teenusetingimused kehtivad mis tahes sisule, mille klient avaldab Coinmetro veebilehel, platvormil või Coinmetro teenuseid kasutades ning mis on autoriõigusega kaitstud, hoolimata sellest, kas sisu oli loodud enne või pärast teenusetingimuste allkirjastamist.

11.4. Klient hoidub seadusevastaselt Coinmetro või kolmandate isikute intellektuaalomandi kasutamisest või käsutamisest ajal, mil klient kasutab Coinmetro teenuseid. Klient ei tohi avaldada või volitada teisi veebilehti (või meediaväljaandeid) kasutama mis tahes teavet, mille klient avaldab Coinmetro veebilehel, platvormil või kasutades Coinmetro teenuseid mis tahes moel.

11.5. Coinmetro platvormile sisse logimine või Coinmetro teenuste kasutamine ei kujuta endast Coinmetro poolt mis tahes intellektuaalomandi üleandmist kliendile.

11.6. Klient võib esitada lingi Coinmetro kodulehele igal veebilehel, mida klient haldab, seni, kuni klient ei viita mingil juhul seosele Coinmetroga, viimase heakskiidule või kinnitusele ilma Coinmetro sõnaselge eelneva kirjaliku nõusolekuta. Klient kustutab vastava lingi Coinmetro nõudmisel viivitamata.

12. Andmekaitse

12.7. Coinmetro haldab kõiki kogutavaid isikuandmeid, mille Coinmetro oma veebilehe kaudu kogub, kooskõlas Coinmetro andmekaitsepõhimõtetega.

12.8. Klient kinnitab, et ta on tutvunud ja nõustub Coinmetro andmekaitsepõhimõtete tingimustega.

12.9. Coinmetro on võtnud kõik vajalikud meetmed, et tagada kliendi esitatud isikuandmete kaitse. Samas, kui peaks aset leidma turvarikkumine, püüab Coinmetro võtta kliendiga ühendust e-posti või tema Coinmetro konto teel, et teavitada klienti rikkumise üksikasjadest, kaasa arvatud vajaduse korral rikkumise asjaolud ning meetmed, mille Coinmetro kavatseb rakendada, et rikkumisega tegeleda, 72 tunni jooksul alates turvarikkumise avastamisest. Kui leiab aset suuremõõtmeline turvarikkumine, püüab Coinmetro võtta kliendiga ühendust ning teatavaks teha kõik rikkumise üksikasjad niipea, kui vastav teave on olemas.

13. Kehtivusaeg ja lõpetamine

13.10. Kui klient soovib sulgeda oma Coinmetro konto, peab ta kirjutama e-kirja aadressile hello@Coinmetro.com, mille teemareal on märgitud: „Palun sulgege mu konto koos kõigi juurdepääsutunnustega.“

13.11. Kui Coinmetro on kliendi e-kirja kätte saanud, sulgeb Coinmetro mõistliku aja jooksul kliendi konto ning kustutab kõik kliendi kontoga seotud teabe. Rahapesu tõkestamise seaduslikest nõuetest tulenevalt võib Coinmetrol olla kohustus säilitada teatud aja jooksul (nagu on seaduses ette nähtud) kliendiandmeid seoses teabega, mille klient esitas Coinmetrole osana registreerimisprotsessist.

13.12. Coinmetrol on omal äranägemisel ainuõigus keelata kliendile ligipääs Coinmetro platvormile ja teenustele, kaasa arvatud kliendikonto kustutamise teel, ning see ei mõjuta Coinmetro õigusi, andes sellest kliendile kaks kuud ette teada. Klient nõustub, et selline otsus võib tuleneda konfidentsiaalsetest kriteeriumitest, mis on Coinmetro riskihalduse ja turvaprotokollide jaoks olulised, ning klient nõustub, et Coinmetrol ei ole kohustust avaldada kliendile oma riskihalduse ja turvaprotokollide üksikasju.

13.13. Coinmetrol on õigus peatada, lõpetada või blokeerida kliendi juurdepääs Coinmetro platvormile ja teenustele igal ajal eelneva teavituseta, kui klient rikub teenusetingimusi, muid kokkuleppeid, mille klient ja Coinmetro on sõlminud, või seadusest tulenevaid nõudeid.

13.14. Eksklusiivsuse klausel.

14. Vaidluste lahendamine

14.15. Coinmetro rakendab parimaid meetmeid, et lahendada kõik Coinmetro platvormil kauplemisest tulenevad vaidlused õiglaselt. Siiski nõustub klient, et Coinmetrol on täielik õigus omal äranägemisel selliseid vaidlusi lahendada.

14.16. Kui Coinmetro on omal äranägemisel põhjendatult veendunud, et klient tegeleb või kavatseb tegeleda pettuse või ebaseadusliku tegevusega, võib Coinmetro rakendada mis tahes meetmeid (või nõuda, et klient rakendaks meetmeid), mida Coinmetro peab vajalikuks või soovitavaks selleks, et sellist tegevust ennetada, leevendada või uurida. Klient kohustub asjaomaseid nõudeid täitma, kaasa arvatud nõuded esitada Coinmetrole teavet ning dokumente.

14.17. Kui klient ei täida Coinmetro nõuet esitada asjaomast teavet ning dokumente seoses tehingutega, tulu allikatega, tõendeid aadressi või isikusamasuse kohta ning volikirja või muud teavet või dokumente, mis võimaldaks Coinmetrol täita rahapesu tõkestamise ning sanktsioonidega seonduvaid reegleid ja muid seadusest tulenevaid nõudeid, kujutab see endast käesolevate teenusetingimuste olulist rikkumist.

14.18. Coinmetrol on teenusetingimuste olulise rikkumise korral õigus viivitamata sulgeda kliendikonto ning tühistada kliendiga sõlmitud teenusetingimused.

15. Muud sätted

15.19. Suhtlemine ja teated: klient nõustub, et Coinmetro kasutab kliendi Coinmetro kontoga seotud e-posti aadressi ja telefoninumbrit selleks, et võtta kliendiga ühendust seoses Coinmetro teenuste haldamise ja tagamisega, kaasa arvatud seoses turvarikkumistega. Klient vastutab selle eest, et tema kontaktandmed (e-posti aadress ja telefoninumber) on ajakohased.

15.20. Kohaldatav keel: osa sisust Coinmetro veebilehtedel, rakendustes, tööriistades ning teenustes võib olla mitmes keeles. Juhul, kui eespool nimetatud sisus esineb vastuolusid erinevate keelte vahel või mõnes keeles puudub vastav tõlge, loetakse kehtivaks vastava sisu ingliskeelne versioon.

15.21 Kohaldatav õigus: käesolevate teenusetingimuste ning kõigi muude nendest tulenevate lepinguväliste või nendega seotud kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

15.22. Kohtualluvus: käesolevate teenusetingimuste (kaasa arvatud teenusetingimuste olemasolek, kehtivus või tühistamine) ning kõigi muude nendest tulenevate lepinguväliste või nendega seotud kohustuste ning Coinmetro teenuste kasutamise suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust ning neid tõlgendatakse sellega kooskõlas, välja arvatud kollisiooninormid.

15.23. Lepinguosalised nõustuvad Eesti Vabariigi kohtute jurisdiktsiooniga, kuid Coinmetrol on õigus omal äranägemisel algatada menetlus kliendi vastu muus pädeva kohtualluvusega kohtus.

15.24. Lepingu terviklikkus: käesolevad teenusetingimused (kaasa arvatud muu teave, millele on nendes viidatud), konkreetse Coinmetro teenuse tingimused ning Coinmetro andmekaitsepõhimõtted moodustavad kogu kokkuleppe kliendi ja Coinmetro vahel Coinmetro teenuste osutamiseks.

15.25. Sätete kehtivus: kõik teenusetingimuste sätted, mis oma loomult kehtivad ka pärast teenusetingimuste aegumist või tühistamist, jäävad siduvaks ja kohustuslikuks ka pärast teenusetingimuste aegumist või tühistamist.

15.26. Sätete lahusus: kui kohus või pädev asutus otsustab, et konkreetne teenusetingimuste säte on mis tahes määral kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, eemaldatakse ülejäänud teenusetingimustest vaid asjaomane säte. Ülejäänud teenusetingimused jäävad kehtima seadusega lubatud suurimal määral.

15.27 Lepinguosaliste suhe: mitte midagi teenusetingimustes ei loeta selleks ega põhjusta seda, et klient või Coinmetro on teise lepinguosalise agent, ning Coinmetrol ei ole kliendiga usaldussuhet või tema suhtes usalduskohustusi. 

15.28. Väljavõtmata vara: kui Coinmetrole on hoiustada antud kliendi rahalised vahendid või digitaalvara ja Coinmetro ei saa kliendiga kontakti ning klient ei ole Coinmetro platvormil teenuseid kasutanud juba mitmeid aastaid, võib Coinmetro teatud jurisdiktsioonides olla kohaldatava õiguse kohaselt kohustatud raporteerima sellised rahalised vahendid või digitaalvara pädevale asutusele väljavõtmata varana. Coinmetro püüab kliendi üles leida kõigil aadressidel, mis tema andmebaasides on olemas, kuid kui see osutub võimatuks, võib Coinmetrol olla kohustus edastada teatud jurisdiktsioonides vastavad rahalised vahendid või digitaalvara väljavõtmata varana. Coinmetrol on õigus väljavõtmata varast maha arvata tegevusetustasu või muud haldustasud vastavalt kohaldatavale õigusele.

15.29. Loovutamine: käesolevad teenusetingimused kehtivad kliendile personaalselt ning kliendil ei ole lubatud võõrandada või loovutada oma Coinmetro kontot, õigusi, litsentse, huve ja/või kohustusi kellelegi teisele ilma Coinmetro eelneva kirjaliku nõusolekuta. Coinmetro võib võõrandada või loovutada oma õigusi, litsentse, huve ja/või kohustusi igal ajal, kaasa arvatud osana ühinemisest, omandamisest või muust ettevõtte reorganiseerimisest, mis on seotud mis tahes Coinmetro sidusettevõtte või samasse kontserni kuuluva ettevõttega, tingimusel et võõrandamise või loovutamisega ei teki ebasoodsat mõju Coinmetro nende teenuste kvaliteedile, mida kliendile osutatakse.

15.30. Tagatised: kliendil ei ole õigust tagada kliendi rahalisi vahendeid või digitaalvara ilma Coinmetro sõnaselge kirjaliku nõusolekuta.

15.31. Õiguste jõustamine: Coinmetro ei pruugi alati käesolevatest teenusetingimustest tulenevaid õigusi jõustada. Kui Coinmetro oma õigusi ei jõusta, on see ajutine ning ei kujuta endast vastavatest õigustest loobumist. Coinmetro võib oma õigusi uuesti jõustada igal ajal.

15.32. Kolmandate isikute õigused: kehtivad teenusetingimuste sätted, millega antakse kolmandatele isikutele õigused, kuid isikul, kes ei ole teenusetingimuste lepinguosaline, ei ole õigust jõustada teenusetingimuste mis tahes sätet. See ei mõjuta kolmandate isikute õigusi või õiguskaitsevahendeid, mis on kohaldatava õiguse alusel tagatud.

Küsimused

Kui Teil on käesolevate tingimuste, Coinmetro teenuste või muuga seoses Coinmetroga küsimusi, palun võtke meiega ühendust e-posti teel hello@Coinmetro.com ning meie tugimeeskond aitab teid meeleldi.